Vilkår og salgsbetingelser

Vennligst les gjennom understående kjøpsvilkår for netthandel på lts-flyfishing. Kjøpsvilkårene kan endres til enhver tid, og bør derfor leses gjennom hver gang du gjennomfører et kjøp på lts-flyfishing.no.

Partene 

Selger er:

LTS-Flyfishing AS 
Organisasjonsnummer: 897757672MVA 
Postadresse: Løkkenveien 239, 7332 Løkken Verk
Hentepunkt for varer: Løkkenveien 239, 7332 Løkken Verk
Besøksadresse, butikk: Løkkenveien 239, 7332 Løkken Verk
E-post: service@lts-flyfishing.com

heretter omtalt som « LTS-flyfishing ». 
Kjøper er: 
Person som er oppgitt som kjøper ved bestilling. 
heretter omtalt som «du», «kjøper» eller «kunden». 
Kjøper og selger omtales samlet som «partene».

Generelt 

Kjøp av varer eller tjenester fra LTS-flyfishing er regulert av bestemmelsene i disse kjøpsvilkårene. Kunder under 18 år kan bare handle i butikk, grunnet aldersgrense for betalingssystemene som LTS-flyfishing benytter. Alternativt kan kunder under 18 år få en myndig person (eksempelvis en foresatt) til å foreta handelen.

Kjøpsvilkårene innebærer ingen begrensning i kundens ufravikelige rettigheter i henhold til, eksempelvis, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven, personopplysningsloven og e-handelsloven.

Bestilling og avtale 

Kjøpsvilkårene, sammen med kundens bestilling (bekreftet ved ordrebekreftelse), opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår, utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på LTS-flyfishing server. LTS-flyfishing er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt på LTS-flyfishing.no. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere informasjon under.

Ved mottatt bestilling, vil LTS-flyfishing bekrefte ordren ved automatisk å utstede ordrebekreftelse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den og sjekk at den er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom kundens bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra LTS-flyfishing, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det som er tilbudt på LTS-flyfishing.no. Unntak kan forekomme, for eksempel ved åpenbare prisingsfeil – se avsnittet nedenfor om Priser.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra LTS-flyfishing i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Ved slike skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse i annonser, nettbutikk mv., kan LTS-flyfishing ensidig endre, slette eller avvise ordre. 

Prisbetingelser 

Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. Frakt kommer i tillegg med mindre annet fremgår uttrykkelig. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet, eksempelvis porto, frakt, emballasje m.m.
Fraktpriser:

• Fraktpriser fra 55,- i henhold til fraktpriser fra Bring pr ordre ved bestillinger. For ordre til Norge og EU er alle priser oppgitt inkl. mva. og ekskl. frakt. LTS-flyfishing tar forbehold om prisendringer. Prisendringer vil ikke kunne ha tilbakevirkende kraft etter bestilling. 
LTS-flyfishing tar forbehold om endringer av prisene. 

Levering

 Vanligvis vil varene sendes fra oss en til fem virkedager etter at ordren er mottatt. Dersom det er tomt på lager for en vare, får kunde varsel pr. epost.

Viktig!  I forbindelser med høytider og inneklemte dager, kan vi ikke garantere ovennevnte leveringstider! 

Betaling 

LTS Flyfishing reserverer beløpet ved bestilling og krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra LTS-flyfishing til kjøperen.

Kjøper kan velge mellom betalingsløsningene PayPal, Vipps og kortbetaling
Les mer om PayPal her
Les mer om betaling via Vipps her

OBS! Ved betaling via Vipps så er det viktig at Vipps er registrert på kontonummer for umiddelbar betaling. Dersom Vipps er registrert med kortnummer vil betalingen ta 3 dager.

Garanti 

Garanti som gis av LTS-flyfishing eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning, for eksempel med hensyn til et produkts varighet. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10. 

Rettigheter 

Nettsiden LTS-flyfishing.no og alt innhold som der er tilgjengelig tilhører LTS-flyfishing eller våre samarbeidspartnere. Informasjonen er beskyttet bl.a. gjennom lover om immaterielle rettigheter og markedsføring. Varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder, grafikk, design, layout og informasjon om produkter, eller annet innhold, kan ikke gjenbrukes uten LTS-flyfishing skriftlige forhåndsgodkjenning.

Tvister og lovvalg 

Klager må rettes til LTS-flyfishing innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. 
Tvister som springer ut av eller oppstår i forbindelse med kjøpet skal partene forsøke å løse i minnelighet. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan kjøper bringe saken inn for Forbrukerrådet for mekling. For øvrig hører tvister inn under de ordinære norske domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

Reklamasjon

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.